İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE KONUSUNA İLİŞKİN ULUSLARARASI MEVZUAT

30.4.2018

Toplum ve Hukuk Araflt›rmalar› Vakfı (TOHAV) 1994 yılından beri işnecenin önlenmesi için çaba göstermektedir.Toplumun ve bireylerin işkenceye karşı korunması ve gerekli tedbirlerin alınması
için hukuki alanda verilen mücadele ve işkence mağdurlarının rehabilitasyonu vakfımız çalışmaları içinde özel bir ilgi alanı olmuştur.

Bu çal›flma TOHAV tarafından 2006 yılında başlayan ve halen yürütülen İşkence Önleme Projesi kapsamında vakfımıza yap›lan başlvurular ve ülke çapında izlenen örnek olay ve davalardan edinilen bilgilerin bir derlemesidir.