3/27/2017

EN

Bu belge, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV),Diyarbakır Barosu, Minority Rights Group International (MRG)ve Mezopotamya Kültür ve Dayanışma Derneği (MEZODER)tarafından ortaklaşa yürütülen, Türkiye’de Azınlık Haklarının Korunması ve Ayrımcılıkla Mücadele konulu projeçerçevesinde hazırlanıp yayınlanmıştır.Türkiye’deki tüm etnik, dilsel ve dini azınlıkların haklarınınAvrupa standartlarında (Kopenhag kriterlerine uygun olarak)korunmasını amaçlayan bu projenin odaklandığı konulardanbirisi, yerinden edilme sorunu ve çözüm önerileridir.Bu belge, Türkiye’de yerinden edilme olgusu ve başta mülkiyetkonusu olmak üzere ilgili sorunları ana hatlarıyla belirtmek,uluslararası insan hakları hukuku ve Avrupa Birliği standartlarıdoğrultusunda devletin yükümlülüklerini hatırlatmak ve başkaülkelerin deneyimleri doğrultusunda somut çözüm önerilerindebulunmak amacıyla hazırlanmıştır.Bu belge, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır.Belgenin içeriğine ilişkin sorumluluk tamamen proje ortaklarınaaittir ve belge hiçbir koşulda Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.Avrupa Birliği hakkında daha fazla bilgi için l

ütfen Birliğin resmiweb sitesini ziyaret ediniz:http://europa.eu/index_en.htm

 

© Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV) 2006

 

 

 

Türkiye’de Yerinden Edilen Kişiler SorunuGeri Dönüş ve Zararlarının Tazmini İçin Eylem KılavuzuNurcan Kaya, Ruhşen Doğan, Soetkin Meertens, Yaşar Aydın

İçindekiler

Kısaltmalar……………………………………………………………………………………………………………………….2A. Giriş…………………………………………………………………………………………………………………………….3B. Tanım…………………………………………………………………………………………………………………………..4i. Ülke İçinde Yerinden Edilenlerii. Mülteciler ve Türkiye Sınırları Dışında Yaşayan KişilerC. Türkiye’de Yerinden Edilme: Arka Plan……………………………………………………………………………..5D. Yerinden Edilme Sorununu Doğuran Nedenler…………………………………………………………………..6i. Olağanüstü Hal (OHAL) Kanunu ve Uygulamasıii. Koruculuk Sistemiiii. Yayla Yasağı, Kara Mayınlarıiv. Ekonomik Nedenler ve Altyapı ProjeleriE. Yerinden Edilenlerin Bugün Yaşadıkları Sorunlar………………………………………………………………..8i.ÜYEK’lerin Kentlerde Yaşadığı Sorunlara. Temel İhtiyaçlar ve Barınma Sorunub. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Sorunlarii. Mülkiyet Sorunlarıa. Arka Planb. Tazminat SorunuF. Geri Dönüş………………………………………………………………………………………………………………….13i. Şimdiye Kadar Uygulanan Projelera. Köy Kentb. Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi (KDRP)c. Ülke İçinde Yerinden Olmuş Kişiler Programının Geliştirilmesine Destek Projesiii. Geri Dönüşe İlişkin Sorunlara. Güvenliğe İlişkin sorunlarb. Temel Hizmetlere Erişim ve Altyapı SorunlarıG. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Işığında Yerinden Edilenlerin İnsan Hakları……………………16i. Genel Korumaii. Yerinden Edilen Kişilerin Özel HaklarıH. Bir Geri Dönüş-Yeniden Yapılandırma ve Tazminat Süreci Örneği: Bosna ve Hersek……………19i. Geri Dönüş Hakkıii. Mülklerin İadesine Haklar Açısından Bir Yaklaşımiii. Mülkiyet Kanunu Uygulamasının Tamamlanmasıiv. Geçici Özel Tedbirlerv. Tazminatvi. Çıkış Stratejisivii. Sonuçviii. Türkiye’deki Yerinden Edilmeyle İlgiliBosna ve Hersek Deneyiminden Çıkarılacak Genel PrensiplerI. Öneriler………………………………………………………………………………………………………………………..23i. Hükümete Yönelik Öneriler:a. Yerinden Edilenler politikası ve Yerinden Edilenler Tanımıb. Güvenlikc. Geri Dönüş: Yeniden Yapılandırmad. Tazminatii. Kentlerdeki ÜYEK’ler İçin Alınacak Özel Tedbirleriii. Yerel Yönetimlere Yönelik Önerileriv. Uluslararası Mekanizmalara Yönelik Önerilerv. STK’lara Yönelik ÖnerilerJ. Sonuç…………………………………………………………………………………………………………………………29

Kaynakça……………………………………………………………………………………………………………………….30

 

Eklenmiş Dosya : kılavuz en