ULUSLARARASI HUKUKTA TEMEL İNSAN HAKLARI PRENSİPLERİ, AZINLIK HAKLARI VE ÇEŞİTLİ EVRENSEL, BÖLGESEL ORGANLAR

30.4.2018

Siyasal, ekonomik, ve kültürel sistemleri ne olursa olsun tüm devletler, insan haklarını ve temel
özgürlükleri tesvik etmek ve korumakla yükümlüdürler. Đnsan hakları herkes içindir ve ayırım
yapılmaksızın herkese esit olarak uygulanır. Bir hakkın diğerine göre önceliği yoktur. Hakların birine
riayet edilip öteki görmezlikten gelinemez. Her bir insan hakkı diğeriyle bağıntılıdır ve haklar bölünemez
bir bütünün parçasıdırlar.