10.4.2017

Şanlıurfa Barosu tarafından birlikte yürütülen, “Türkiye’deki Göçmen
Mülteci ve Sığınmacıların Sağlık ve Adalete Erişimi Projesi“ kapsamında
hazırlanmıştır.
AB tarafından desteklenen ve 2016 Ocak ayında başlayan projemiz
kapsamında; Türkiye’de yaşayan göçmen, mülteci ve sığınmacıların hukuki
ve psiko-sosyal yönden desteklenmesi, sorunlarına çözüm üretilmesi
yoluyla sağlık hakkı ve adalete erişimleri başta olmak üzere temel hak ve
özgürlüklerinin korunması suretiyle, standartlarının uluslararası insan
haklarına uygun bir hale getirilmesine katkı sunmayı hedeflemekteyiz.