HUKUK DEMOKRASI VE SIVIL TOPLUM EN

3/27/2017

EN

Bu çalışma, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV) tarafından, 28–29 Şubat 2004 tarihinde, Diyarbakır’da organize edilen “Hukuk Demokrasi ve Sivil Toplum Sempozyumu” tartışmalarından oluşmaktadır. İki gün süren Sempozyum üç oturum olarak organize edilmiştir.

 

İlk oturumda “Sivil Toplum Anlayışı ve Hareketi” başlığı altında, genel olarak sivil toplum kavramı, Türkiye’de sivil toplumun genel durumu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet yürüten sivil toplum örgütlerinin sorunları tartışılmıştır. Yapılan tartışmalarda, günümüz dünyasında toplumsal sorunları çözmeyi öngören devlet merkezli düşünce sisteminin aşıldığı, karşılaşılan sorunların aşılmasında yeni çözüm araçlarına ihtiyaç duyulduğu ve çözüm araçlarından biri olarak sivil toplum örgütlerinin öne çıkmakta olduğu tespit edilmiştir. Dünya ölçeğinde olduğu gibi ülkemizde ve bölgemizde de sivil toplum örgütleri 1990 sonrası önemini arttırmaya başlamıştır. Sempozyumda yapılan bir diğer önemli tespit; ideolojik, felsefi, siyasi, ekonomik, kültürel, sanatsal, etnik, dini, cinsi, çevresel, mesleki vb. farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği günümüzde, bu farklılıkların toplumsal alanda, devletten bağımsız olarak, üyelerinin gönüllü birlikteliğine dayanarak kendisini var etmesi anlayışına dayanan sivil toplum düşüncesinin her geçen gün daha fazla geliştiği ve toplum tarafından kabul gördüğüdür.

 

“Devlet-Yerel Yönetimler-Demokrasi ve Sivil Toplum İlişkisi” başlığı altında tartışmaların yürütüldüğü ikinci oturumda, sivil toplum kavramı ve anlayışı üzerine tartışmalar devam etmiş, var olan farklı sivil toplum anlayışları değerlendirilmiş, devlet-sivil toplum, yerel yönetimler-sivil toplum, sivil toplum-demokrasi, kentli hakları-sivil toplum ilişkisi tartışılmıştır. Bu oturumda yapılan tartışmalarda, sivil toplumun gelişmesinin devletin ve siyasetin demokratikleşmesini sağlayacağı vurgulanmıştır. Sivil toplum anlayışının gelişebilmesi için, devlet ve devlet kaynaklı kurumların da, toplumsal farklılıkların ifade edilebildiği ve örgütlülüğe kavuşabildiği bir yapıya büründürülmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, demokratik bir sistemin gelişmesi, sivil toplumun gelişmesine bağlı olduğu kadar, devletin ve siyasetin demokratikleşmesine de bağlıdır. Devlet, doğası gereği; merkezi, bürokratik, otoriter bir yapı arz etmektedir. Bu bağlamda, demokratikleşme sürecinin asıl belirleyici unsurları sivil toplum örgütleridir.

 

Sempozyumum ikinci gününde yapılan üçüncü oturumda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet yürüten on sekiz sivil toplum örgütünün temsilcileri ve diğer konuklar, “Bölge Ölçeğinde Sivil Toplum Hareketinin İşbirliği Arayışları, Sorunlar – Tespitler – Çözümler” başlığı altında konuya dair sunumlar yapmışlardır. Yapılan sunumlarda, sivil toplum örgütlerinin, iç faaliyetlerinde, kamu kuruluşlarıyla, yine halkla, hedef kitleleriyle kurdukları ilişkilerde yaşadıkları sorunlar ve bunların olası çözüm yöntemleri konusunda çeşitli düşünceler dile getirilmiştir. Yaşanan sorunlar karşısında bölge ölçeğinde sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliği arayışına dair olası çözüm önerileri sunulmuştur.

 

Yapılan tartışmalarda bölgemizde 1990 sonrası gelişen sivil toplum örgütlerinin, Türkiye’de Kürt sorununun çözümsüzlüğünden kaynaklı, 15 yıl süren çatışmalı ortamın yarattığı tahribatlar ve yaşanan dramlar sonucu gelişen çeşitli arayışların bir sonucu olarak ortaya çıktığı tespiti yapılmıştır. Seçim ve siyasi partiler yasasından kaynaklı bölge halkının temsil sorununun sivil toplum örgütlerine bir siyasal temsil yükümlülüğü getirdiği öne çıkan bir diğer önemli husus olmuştur. Bölgedeki sivil toplum örgütlerinin en önemli sorunlarından biri de devletin sivil toplum örgütlerine önyargılı bakış açısı ve onlarla işbirliğinden uzak tutumudur. Sivil toplum örgütlerinin kendilerini ciddi bir biçimde gözden geçirmeleri ve çağdaş sivil örgütlenme anlayışına uygun bir yapılanmayı hedef almaları gerekliliği Sempozyumda yapılan bir diğer önemli tespit olmuştur. Sivil toplum örgütlerinin, örgüt içi demokrasi ve katılım sorununu öncelikli olarak ele almaları ve çözmeleri gerekmektedir.

 

Tespit edilen bir diğer önemli sorun, bölgede faaliyet yürüten sivil toplum örgütleri arasında iletişimin ve dayanışmanın zayıflığı olmuştur. Bu bağlamda oluşturulan bazı platformlar önemli bir adım olmakla birlikte yetersizdir. Her sivil toplum örgütünün kendi alanında faaliyetlerini güçlendirmesi ve etkinleştirmesi, oluşturulan birlikteliklerin, dayanışmanın daha bir anlam kazanmasını ve etkinleşmesini sağlayacaktır.