27.3.2017

Toplum ve Hukuk dergisinin 8. sayısında tekrar merhaba… Öncelikle teknik nedenlerle dergimiz biraz gecikmeli çıkıyor. Okuyucularımızdan bu özrümüzü ka¬bul etmelerini dilemekten başka yapacak bir şey yok.

Vakıf olarak, kurucularımızdan Av.Medet Serhat adına kütüphane oluşturduk. Avukat ve öğrenciler kütüphanemizden yararlanabilirler. Ayrıca kütüphanede sü¬rekli internet bağlantısı oluşturduk. Vakıf bünyesinde “Hukukçulara Yönelik Mes¬leki Eğitim Programı” sürdürmekteyiz. Hukuk Fakültesi öğrencileri ile “Hukuk Kliniği” oluşturduk, Arkadaşlarımızı mesleğe hazırlama ve mesleki beceri kazan¬dırmaya çalışıyoruz. Kütüphaneye kitap ve süreli yayınlar bağışı bekliyoruz.
Bu sayıda azınlık sorunsalı ışığında Azınlıklar dosyasını hazırladık. Özellikle Avrupa Birliği Uyum yasaları ışığında yapılan mevzuat değişiklikleri sonucunda Demokratikleşme üst başlığı altında azınlık sorunu yeniden gündemimize yerleş¬miş bulunmaktadır. Bu sorunsalın hukuki ve siyasi çerçevesinin halen net bir şe¬kilde çizilemediğini belirtmek gerekiyor. Dosyada bulunan yazıların bu sorunlara ve tartışmalara farklı perspektifler kazandırabileceğini düşünmekteyiz.
Bu sayıdaki ilk yazımıza Doç. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem’in Türkiye’de devlet-üniversite ilişkisinin tarihsel ve siyasal analizini içeren bir makalesi ile başlamak¬tayız. Ardından Hukuk, Demokrasi ve Sivil Toplum konusunda Vakfımızın Başka¬nı Av. Şehnaz Turan’ın değerlendirmelerini içeren bir makale bulacaksınız. Diyar¬bakır Barosu Başkanı Av. Sezgin Tanrıkulu, bize “Yargı Reformu’nda kaldırılma¬sının gündeme getirilmesinin gerektiğini dile getirdiği ‘İstisnai Mahkemeleri ve tarihçesini yazdı.
Azınlık Dosyasında ise Prof. Baskın Oran’m “Demokrasiden Korkulmaz” adlı makalesini, Av. Tarık Ziya Ekinci’nin Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı eleştirisini de içeren “Türkiye’de Azınlık sorunu, Kürtler ve Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı Belgesi” başlıklı makalesini, Batman Barosu Üyesi Av. Sabih Ataç’ın “Sayı ve Şanstaki azınlık sorunu” başlıklı makalesini, Azınlık kavramının ve terminolojisi¬nin tanıtıldığı yine uluslararası mevzuattaki yerinin tespitini de içeren Fransa’daki Encylopedia Universale’dan alınan “Azınlık Hakları” başlıklı yazıyı, Elif Özer-man’ın Avrupa’daki azınlıkların dilsel haklarının genel bir çerçevesini sunduğu “Avrupa’da Dil Haklan” başlıklı yazısını, Av. Halim Yılmaz ve Anna Oprişan’ın birlikte hazırladığı Türkiye’de yaşayan Romanların sosyal ve hukuki durumlarını inceleyen yazısını bulacaksınız.
Yine geçen sayımızda yer verdiğimiz BM İnsan Hakları Komitesi’nin Azınlık Hak¬ları ile ilgili kararlarına devamla bu sayımızda farklı bir yorumu size sunuyoruz:
Bir gelenek haline getirdiğimiz AİHM Kararlan’nda bu sayımızda “avukatların telefon konuşmalarının dinlenmesine ilişkin bir AİHM Kararını sunuyoruz.
Son olarak Ağrı Barosu Başkanı Av. Eyüp Duman’m Ağrı’nın ve Ağrı Baro-su’nun tanıtımını içeren bir yazısı ile bitiriyoruz. Bir sonraki sayımızda yine karşınızda olacağız.

Dergimizin 8. sayısına bu linkten ulaşabilirsiniz: /Content/UserFiles/Editor/files/Toplum%20ve%20Hukuk-%20Say%C4%B1-8.pdf
9. sayıda buluşmak dileğiyle