YEREL YÖNETİMLERDE KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ VE AVRUPA ŞARTI EN

3/27/2017

EN

SUNUŞ
Bu kitap, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı tarafından Mayıs 2014- Temmuz 2015 tarihlerinde yürütülen “Yerel Yönetimlerde Kadın-Erkek Eşitliği Şart” projesi kapsamında hazırlanmıştır.
Projemizin genel amacı, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nın yerel yönetimler tarafından imzalanması yoluyla kadınların yaşamlarının iyileştirilmesi/dönüştürülmesi çabalarına katkı sunmaktır. Bu amaçla proje kapsamında; yerel yaşamda kadınların sorunlarının görünür kılınması, bu sorunların çözümüne yönelik politika ve stratejilerin geliştirilmesi, tüm hizmet alanlarında kadınların gereksinimlerinin dikkate alınması, yerel yönetimler ile kadın STK’ların işbirliğine teşvik edilmesi gibi özel amaçları gerçekleştirmek hedeflenmiştir.
Proje süresince, Şart’ın tanıtımına ve toplumsal cinsiyete duyarlı planlama ve bütçelemeye ilişkin broşür ve eğitim materyalleri hazırlanmış, dağıtımı yapılarak paylaşılmıştır. Proje kapsamında 50 belediyeye toplumsal cinsiyete dayalı planlama/bütçeleme ve Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nın tanıtımına yönelik kapasite geliştirme eğitimleri verilmiştir.
Şart’ın imzalanmasına yönelik birçok belediye ve kadın STK’lara ziyaretlerde bulunularak karşılıklı işbirliği ve diyalog kurulmuştur. Proje sonunda 103 belediyenin Şartı imzalaması sağlanmıştır.
Kitap, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nın tanıtımı ile başlıyor. “Türkiye’de Belediyeler ve Yerelde Kadın-Erkek Eşitliği Şartı Kapsamında Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi” başlıklı yazıda, yerel yönetimlerin, şiddeti önlemeye ve mağduriyetleri gidermeye yönelik düzenlemelere ve oluşturulacak mekanizmalara ilişkin rolü açıklanarak üstlenmeleri gereken sorumlulukları ve görevleri özellikle Şart kapsamında ana hatlarıyla ortaya konuluyor. “Toplumsal cinsiyet eşitliği nedir? Nasıl sağlanır? Yerel düzeyde kadınların yaşadıkları sorunlar, güçlükler, kısıtlılıklar ile yerel yönetimlerin politika ve hizmetleri ile bağlantısı nelerdir? Özellikle kadınları hedeflemese de yerel hizmet alanları, kadınların gereksinimleri dikkate alınarak nasıl tasarlanır? vb.” sorularının ve cevaplarının da yer aldığı “Yerel Yönetimlerde Cinsiyet Eşitliği Politikaları ve Bütçeleme” başlık üçüncü yazı toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm politika ve hizmetlerle kaynaştırılması için gerekli araçlar ve tekniklere odaklanarak toplumsal cinsiyete dayalı ve duyarlı bütçeleme hakkında bilgi sunuyor. “Siyasal Katılma ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Bir Fırsat; Yerel Yönetimler” başlıklı son yazı ise toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve kadın erkek eşitliğinin sağlanması için en belirleyici temel alanlardan biri olan siyasal alanda; yerel yönetimlerin önemli bir fırsat olarak kullanılabileceğini tartışmaya sunuyor.
Toplum ve Hukuk Araştırmaları VakfıKadın Erkek Eşitliği Şartı 2015 Standard